Tại sao phải tuân thủ chuẩn mực kế toán, kiểm toán

Tại sao phải hiểu biết và tuân thủ các quy định trong Hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán trong công tác kế toán, kiểm toán?

a. Đối với hệ thống chuẩn mực kế toán:
– Người làm công tác kế toán phải hiểu rõ hệ thống chuẩn mực kế toán để tuân thủ đầy đủ, đúng đắn, kịp thời các quy định này trong quá trình hoạt động kế toán nhằm đảm bảo chất lượng của hoạt động kế toán, đảm bảo chất lượng của thông tin do kế toán xử lý và cung cấp, đảm bảo cho kế toán thực hiện tốt chức năng kiểm tra, kiểm soát, thực sự là công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu của đơn vị.
– Người làm công tác kiểm toán phải hiểu rõ các chuẩn mực kế toán để đánh giá được mức độ tuân thủ các chuẩn mực kế toán của các đơn vị kế toán, đồng thời phải hiểu rõ sự thay đổi (nếu có) của hệ thống chuẩn mực kế toán đã ảnh hưởng đến việc xử lý từng loại nghiệp vụ, từng chỉ tiêu kinh tế như thế nào, từ đó xác định nội dung, phạm vi của các thủ tục kiểm toán phù hợp và có căn cứ để xem xét, đánh giá tính hợp lý, đúng đắn của sự biến động hay khả năng sai phạm đối với các chỉ tiêu trên báo cáo kế toán một cách phù hợp.
– Các đơn vị và cá nhân liên quan đến đơn vị kế toán cần hiểu các quy định trong chuẩn mực kế toán để thực hiện tốt trách nhiệm liên quan.
– Người sử dụng thông tin (sử dụng báo cáo tài chính) nếu hiểu các chuẩn mực kế toán sẽ có thể hiểu và đánh giá được độ tin cậy của các thông tin trên báo cáo tài chính, hiểu được nội dung ý kiến nhận xét của kiểm toán viên về BCTC được kiểm toán, qua đó có thể quyết định tin cậy vào số liệu trên BCTC để phân tích, đánh giá và đưa ra quyết định liên quan hoặc không tin cậy vào số liệu trên BCTC…

b. Đối với hệ thống chuẩn mực kiểm toán:
– Người làm công tác kiểm toán cần hiểu rõ những quy định của chuẩn mực kiểm toán để đảm bảo tuân thủ đầy đủ, đúng đắn và kịp thời các quy định của chuẩn mực trong quá trình hoạt động kiểm toán nhằm đảm bảo chất lượng của hoạt động kiểm toán.
– Người làm công tác kế toán phải hiểu rõ các quy định của chuẩn mực kiểm toán để phối hợp thực hiện cho tốt, đồng thời cũng làm tròn trách nhiệm giải trình đối với kiểm toán viên trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính để có thể được KTV chấp nhận toàn bộ BCTC mà kế toán đã lập ra.
– Các đơn vị và cá nhân liên quan đến đơn vị kế toán cần hiểu các quy định pháp lý về kiểm toán để thực hiện tốt trách nhiệm liên quan (như xác nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh, số dư tài khoản hiện có…).
– Người sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán nếu hiểu các quy định pháp lý về kiểm toán sẽ có thể hiểu và đánh giá nội dung của báo cáo kiểm toán, tức là hiểu rõ được ý kiến của kiểm toán viên về mức độ tin cậy của báo cáo tài chính được kiểm toán, hơn nữa còn hiểu rõ được chất lượng của cuộc kiểm toán, từ đó họ quyết định liệu có thể tin tưởng vào ý kiến của kiểm toán viên đã nêu ra trong báo cáo kiểm toán hay không, cũng qua đó mà quyết định có dựa vào thông tin trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán để đưa ra các quyết định hay không.

Trung tâm tư vấn đào tạo Kinh tế toàn cầu khai giảng các khóa huấn luyện mà chỉ trong thời gian ngắn bạn hoàn toàn có thể học tập và trở thành một kế toán thực tế giỏi, và hiểu rõ được những chuẩn mực trên. tại Trung tâm các bạn còn nhận được vô cùng nhiều những giá trị khác nữa. Về chuyên môn chúng tôi tuyên bố “Hỗ trợ trọn đời” cho bạn. Kết nối việc làm sau khi kết thúc khóa học kế toán.

Leave a Comment